top of page

Centralrådet deltog i EU-kommissionens 5th Working Group Against Antisemitism

Centralrådet har sedan ett par år drivit frågan om en nationell strategi mot antisemitism. EU ger klart stöd åt den ståndpunkten och driver på för att medlemsländerna ska anta specifika strategier mot antisemitism

3-4 juni deltog Centralrådet tillsammans med företrädare för medlemsstaterna och judiska paraplyorganisationer i EU-kommissionens 5th Working Group Against Antisemitism.


Fokus var den EU-strategi mot antisemitism och för stärkandet av judiskt liv som ska presenteras innan årets slut. Målen med strategin är: (1) att förebygga och bekämpa alla former av antisemitism (2) Att stärka judiskt liv och det judiska kulturarvet i Europa och (3) att säkra och stärka hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen.

Syftet med arbetsgruppen är att konsultera medlemsstaterna och de judiska församlingarna inför utarbetandet av strategin.


Antisemitismen online var en central punkt på agendan. Ett eskalerande problem vilket illustrerades inte minst av en fransk-tysk studie om antisemitismen online under pandemin. Undersökningen av innehåll på franska och tyska twitter, facebook och Telegram visade på en 7-faldig ökning av antisemitiskt innehåll på franskspråkiga plattformar och en 13-faldig ökning på tyska plattformar (The rise of antisemitism online during the pandemic - Publications Office of the EU (europa.eu). Det finns ett enormt problem med hur man ska hantera material som är klart antisemitiskt men ändå inte olagligt och därmed inte faller under Digital Services Act (The Digital Services Act: ensuring a safe and accountable online environment | European Commission (europa.eu). En del av diskussionerna handlade om hur man kan utmana de digitala plattformarnas affärsmodell – det ska inte löna sig att bidra till spridandet av hat och hot.


En framtid för den judiska minoriteten i Europa handlar dock inte bara om att bekämpa antisemitismen utan i minst lika hög grad om att stärka judiskt liv och säkra det judiska kulturarvet. Centralrådet har i samma anda överlämnat en hemställan till regeringen, i januari i år, om en nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige.

Under arbetsgruppsmötet poängterade flera deltagare vikten av att normalisera och synliggöra judiskt liv och kultur, som en integrerad del av det europeiska samhället, kulturen och historien.


Huvudpunkt på agendan var även hågkomst av och utbildning om Förintelsen. Enighet rådde om att utbildning om Förintelsen inte ska vara det första kapitlet i utbildning om judar och judisk kultur och historia. Viktigt är att lyfta fram positiva aspekter och hur judar bidragit till att skapa dagens europeiska samhällen. Fler narrativ och en större bredd i framställandet av judar och judiskt liv efterfrågades som motgift till stereotyper och fördomar.


Under en break-out session med bland annat representanter från det svenska regeringskansliet och Katharina von Schnurbein - EU-kommissionens koordinator mot antisemitism – poängterade Centralrådet att undervisning om Förintelsen inte är en universallösning i kampen mot antisemitism. Viktigt är att undervisning om Förintelsen länkar historia till nutid. Att identifiera och lyfta fram de mekanismer och uttryck som är specifika för antisemitism och hur de muterar över tid. Det kan vara frestande att se antisemitismen som en företeelse som kan avgränsas till en särskild historisk period eller avgränsade befolkningsskikt som man kan distansera sig från. För att förstå Förintelsens mekanismer liksom för att dra lärdom av historien är det avgörande att inte låta narrativet om Förintelsen politiseras eller späs ut.


Att se det specifika för att kunna agera konstruktivt gäller även förhållningssättet till strategier mot antisemitism respektive rasism. Centralrådet klargjorde att det är angeläget med ett specifikt angreppsätt avseende antisemitismen. Regeringens höga ambitioner med det kommande Malmöforumet är lovvärda och Centralrådet konstaterade att forumet ger ett momentum att tillvarata. I Sverige har vi en nationell plan mot rasism som en bra startpunkt för att gå vidare med att utveckla en nationell strategi mot antisemitism. Centralrådet skulle välkomna en s.k. pledge från regeringen, i samband med Malmöforumet, om att utveckla en nationell strategi mot antisemitism. Helt i linje med EU-kommissionens och Europarådets strävan. EU-strategin mot antisemitism kommer att presenteras i slutet av året.コメント


bottom of page