top of page

Yttrande av Judiska Centralrådet över "Ett utökat skydd mot diskriminering" (SOU 2021:94)

Judiska Centralrådet (JC) har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering och fokuserar här på aspekter av lagförslaget som vi bedömer har särskilt hög relevans för den judiska minoriteten liksom andra minoriteter, likaledes utsatta för diskriminering, för vilka nuvarande lagstiftning erbjuder bristfälligt skydd.


JC tillstyrker utredningens förslag om stärkt skydd mot diskriminering i de fall där det saknas en identifierbar skadelidande genom att införa en ny bestämmelse i 4 kap. DL för att utöka skyddet inom de samhällsområden som omfattas av 2 kap. DL att kunna förhindra spridning av uttalanden som uttrycker missaktning mot en grupp eller individ, från person som företräder eller har bestämmande inflytande över verksamheten eller organisationen i fråga. Detta med utgångspunkt i att uttalandet eller meddelandet uttrycker missaktning som har samband med en diskrimineringsgrund på liknande sätt som gäller straffrättsligt för brottet hets mot folkgrupp.


JC noterar att brottet hets mot folkgrupp inte förutsätter en enskild skadelidande, dock ställs krav på uppsåt medan DL omfattar även oavsiktlig diskriminering. JC välkomnar den föreslagna lagändringens möjligheter till utökat skydd vid de situationer då missaktning kopplat till diskrimineringsgrund idag tycks hamna i en juridisk gråzon.


JC instämmer i utredningens slutsats att problem med olämpligt innehåll kopplat till diskrimineringsgrunderna skulle kunna vara mer omfattande inom områden som inte omfattas av TF och YGL, det vill säga då ansvarig utgivare saknas, exempelvis på en hemsida utan utgivningsbevis. Ett antal rapporter har under senare år åskådliggjort en oroande hög förekomst av antisemitiskt innehåll på digitala plattformar. Bland dessa kan nämnas FOI :s rapport från 2021 Antisemitism in Social Media – Conspiracies, Stereotypes and Holocaust Denial (Asplund Cohen, Kaati, Pelzer). JC välkomnar därmed att spridningskravet enligt utredningens förslag ska ha samma innebörd som i 16 kap. 8 § BrB, innebärande att ett meddelande med diskriminerande innehåll som publiceras på en digital plattform utan utgivningsbevis kan anses uppfylla kravet på spridning i och med att meddelandet gjorts tillgängligt.


JC tillstyrker utredningens bedömning att det behövs ett mer heltäckande skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet och tillstyrker därmed förslaget att diskrimineringsförbudet i 2 kap. 17§ DL ska utökas till att omfatta alla åtgärder som en anställd som helt eller delvis omfattas av lagen om offentlig anställning (LOA) vidtar i förhållande till allmänheten och inom ramen för sin tjänst, samt att detta förbud ska kunna tillämpas även visavi privata aktörer som utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt 12 kap. 4§ RF.


JC avstår från att avge synpunkter om utredningens övriga bedömningar och förslag.


Stockholm den 10 maj 2022Charlotte Manderman Hanna Halpern

Politisk handläggare Generalsekreterare


Comentarios


bottom of page