top of page

Judiska Centralrådet arbetar aktivt för att verka mot antisemitism och rasism

Det gör vi på många olika sätt och på olika nivåer. Vi har möten med politiker, myndigheter och tjänstemän. Vi skriver inlagor, remisser och debattartiklar. De senaste debattartiklarna inom detta område är, Debattörer: Följ efter Finland – förbjud rasistiska organisationer | SvD 6 december 2020, som handlade om hotet från NMR och Malmös judiska elever är inte längre säkra (expressen.se) 15 mars 2021, som handlade om antisemitism i Malmös skolor.

Okunskapen bland myndigheter och politiker är stor över vad Sverige har antagit och förpliktat sig att följa. Centralrådet fokuserar på att få svenska politiker att skriva under internationella dokument för att i nästa steg se till att dessa följs.

Centralrådet vill att Sverige följer FN’s internationella konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. År 1971 ratificerade Sverige FN:s internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. Enligt konventionens artikel 4 b åtar sig varje konventionsstat att olagligförklara och förbjuda organisationer och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering samt att kriminalisera deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet.

Centralrådet vill att Sverige följer IHRA definitionen (International Holocaust Remembrance Alliance), Internationella alliansens för hågkomst av Förintelsen icke rättsligt bindande arbetsdefinition av antisemitism | Drupal (holocaustremembrance.com) I januari 2020 antog Sverige IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism. Det finns elva exempel på vad som kan klassas som antisemitism i definitionen. Bland dessa exempel ingår att förneka Förintelsen, att jämföra Israels politik med nazisterna och att hålla judar kollektivt ansvariga för staten Israels åtgärder.


Comments


bottom of page