top of page

Brev om omskärlseförbud inför Moderatstämman


Judiska Centralrådet har idag skickat ett brev till Moderaterna. Anledning är att det kommit till deras kännedom att en gruppering som benämner sig ”Intakt Norden” har skickat ett brev till Moderaterna inför partistämman gällande frågan om förbud mot manlig omskärelse. Skrivelsen innehåller en bilaga som påstås vara författad av en israelisk grupp. Eftersom bilagan inte är undertecknad är det väldigt svårt att bedöma sanningshalten av densamma. Den skrivelse som Moderaterna har fått innehåller dessvärre ett antal påståenden som inte är förenliga med sanningen. Därför vill Judiska Centralrådet i Sverige – representanten för den svenska judenheten – bemöta detta i följande brev.

Till ombud och ersättare vid Moderaternas partistämma,

Det har kommit till vår kännedom att en gruppering som benämner sig ”Intakt Norden” har skickat ett brev till er inför partistämman gällande frågan om förbud mot manlig omskärelse. Skrivelsen innehåller en bilaga som påstås vara författad av en israelisk grupp. Eftersom bilagan inte är undertecknad är det väldigt svårt att bedöma sanningshalten av densamma. Den skrivelse som ni har fått innehåller dessvärre ett antal påståenden som inte är förenliga med sanningen. Därför vill Judiska Centralrådet i Sverige – representanten för den svenska judenheten – framföra följande.

Omskärelse av pojkar är en grundläggande del av den judiska kulturen och religionen. Omskärelsen – Brit Mila – är i bibliskt hänseende och sedan urminnes tider ett tecken på förbundet mellan Gud och det judiska folket. I praktiken är den en grundläggande hörnsten för judisk identitet. Till skillnad från många judiska traditioner praktiseras Brit Mila av de allra flesta judar: ortodoxa, traditionella, liberala och sekulära. Undersökningar visar att det är en av de allra mest praktiserade traditionerna bland svenska judar. Över 90 % av våra medlemmar väljer att omskära sina söner av religiösa, sociala eller kulturella skäl.

Påståendet att det finns ett ”ökande motstånd mot omskärelse” är inte korrekt. Under de veckor som frågan har debatterats i Sverige har inte en enda kritisk röst hörts från en person som själv är omskuren. Det finns i princip ingen judisk församling någonstans i världen som erbjuder ”alternativa ceremonier” till omskärelsen.

I debatten har det även hävdats att omskärelsen bör skjutas på till dess att pojken är myndig och själv kan välja om han vill bli omskuren. Att skjuta på ingreppet skulle inte enbart förhindra judar att följa budet i den judiska traditionen att utföra Brit Mila på pojkens åttonde levnadsdag, det skulle allvarligt öka komplikationerna med ingreppet. Världshälsoorganisationen (WHO) har i en studie funnit att omskärelser på vuxna män är ett betydligt mer komplicerat ingrepp än på små pojkar.[1]

Vi vill även klargöra att det inte finns några som helst likheter mellan omskärelse av pojkar och kvinnlig könsstympning. Själva omskärelsen av manliga bebisar är ett mycket litet ingrepp som när den utförs så som sker i Sverige inte medför vare sig stor smärta eller betydande komplikationer för barnet. Komplikationer bland pojkar som omskurits av behörig personal som spädbarn förekommer i stort sett inte. Inte heller har de som genomgått Brit Mila rapporterat att de som vuxna män skulle ha drabbats av vare sig medicinska, psykologiska eller sexuella störningar på grund av ingreppet. Här kan det tilläggas att det amerikanska barnläkarförbundet inte anser att det finns medicinskt motiverade skäl för att förbjuda omskärelse.[2]

Det kan ha gått många förbi att omkring en tredjedel av världens män är omskurna, att omskärelse är ett av världens mest praktiserade medicinska ingrepp samt att inget land i världen förbjudit det.[3]

Sedan år 2001 regleras omskärelse som sker av religiösa skäl i lag.[4] Lagen – som är resultatet av en sammanvägning av flera skyddsvärda intressen som barnets hälsa och familjens rätt att uppfostra sina barn inom sin kultur – föreskriver vem som har rätt att utföra omskärelse (5 §) samt att det ska ske med bedövning (4 §).[5] Att ersätta nuvarande reglering med ett förbud riskerar att leda till att fler omskärelser sker av outbildad personal och därmed till ett kraftigt ökat antal komplikationer. Ett förbud skulle även vara en allvarlig inskränkning i kulturella och etniska minoriteters rätt att leva i enlighet med sina etablerade traditioner. En inskränkning som är svårt att rättfärdiga i en liberal demokrati.

FN:s Barnrättskommitté har yttrat att omskärelse som sker under medicinskt trygga former inte strider mot Barnkonventionen.[6] Ett förbud skulle däremot stå i strid med religionsfriheten som stadgas i såväl Regeringsformen som i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Därtill skulle ett förbud vara svårförenligt med Sveriges åtaganden enligt Ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Sveriges judar är nämligen sedan 1999 en av Sveriges fem officiellt erkända nationella minoriteter.

Stockholm den 17 oktober 2019

Aron Verständig, Ordförande

Isak Reichel, Generalsekreterare

[2] “After a comprehensive review of the scientific evidence, the American Academy of Pediatrics found the health benefits of newborn male circumcision outweigh the risks, but the benefits are not great enough to recommend universal newborn circumcision.” Se https://www.aap.org/en-us/ab

[3] Sovjetunionen och ett antal av dess kommunistiska lydstater förbjöd dock omskärelse. Dessa förbud hävdes emellertid i samband med att länderna demokratiserades.

[4]Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar.

[5] Lagen innehåller även en straffbestämmelse för den som utför en omskärelse utan att vara behörig (9 §).

[6] ” Since infant male circumcision is not prejudicial to the health of children, but instead is beneficial, it does not violate Article 24 (3) of the United Nations Convention on the Rights of the Child.”. Se https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3846407/.​

bottom of page