top of page

Öppet brev till Södertörns högskola med anledning av inställt seminarium om Emmanuel Levinas


Bäste Gustav Amberg,


Sedan Hamas terrorattack den 7 oktober och det påföljande kriget mellan Israel och Hamas har svenska judar liksom judar världen över upplevt en flodvåg av antisemitism som konkret tagit sig uttryck i en femfaldig ökning av anmälda antisemitiska hatbrott under perioden 7 oktober-31 december jämfört med föregående år. Judehat har manifesterats alltmer ogenerat och frekvent över hela civilsamhället och vi har med stark oro för framtiden bevittnat hur mottaglig den breda allmänheten varit för politisk aktivism färgad av antisemitiskt tankegods och retorik och hur beredvilligt och massivt stora delat av befolkningen tycks ha inte bara stämt upp i kör och enats kring antisemitiska budskap utan även bidragit till att sprida dessa.


Särskilt skrämmande finner vi den hätska politiska aktivism med antisemitiska förtecken som slagit rot på svenska lärosäten och i förlängningen hotar inte bara judiska studenters och lärares trygghet och välmående utan den akademiska friheten och oberoendet. En grundbult och livsnerv i en demokrati. Uppropen som manar till bojkott av israeliska akademiker – oberoende av dessa akademikers politiska hemvist – ger uttryck för ett enögt och svartvitt narrativ om Israel-Palestinakonflikten, med avstamp i en förvrängd maktanalys som tolkningsraster. Aktivisternas analys att den judiska staten är ett kolonialistiskt projekt och ”mäktiga” israeler är ett ont kollektiv som ska bojkottas får våra varningsklockor att ringa högt. Vi känner igen tongångarna.


Vi skulle vilja tro att de strömningar och tankemönster som utmynnade i Bollhusmötet i Uppsala är historia. Året är inte 1939. Men aversionen som dåtidens studentaktivister visade gentemot judiska flyktingar och akademiker är inte väsensskild från de starka impulser som i dag bjuder in till kollektiv demonisering och exkludering av israeliska judiska akademiker. Vi ser inga liknande bojkottrörelser gentemot akademiker av andra nationaliteter eller etniciteter. För akademiker verksamma i Israel gäller andra måttstockar. Vi ser med djup oro på frånvaron av civilkurage där det behövs från studenter och universitetsledningar. Hur kommer forskning och lärande att påverkas om svenska högskolor ger efter för trycket att exkludera en hel nations forskare och intellektuella? På vilket sätt skulle detta tilltag – som förhindrar mänskliga möten och kunskapsutbyte – kunna bidra till fred och samexistens?


Den tragiska ironin i att Södertörns högskola – som bedriver ett forskarprojekt om traditionellt judiskt tänkande kopplat till Upplysningen – väljer att ställa in ett seminarium om Levinas för att tillfredsställa bojkottkrav mot en judisk, israelisk gästföreläsare är svår att ta in. Levinas betonade etik och ansvar gentemot ”den andre” som ett överordnat värde. Aktivisternas etiska kompass visade en annan riktning.


Även om det uppgivits att beslutet att ställa in seminariet togs på föreläsarens initiativ av oro för reaktionerna som uttryckts i sociala medier så är det oacceptabelt att Södertörns högskola inte gör allt i sin makt för att garantera den fysiska säkerheten och tryggheten så att seminariet kunde genomföras. Fotbollsmatcher såväl som koranbränningar betraktas som skyddsvärda i dagens Sverige och enorma resurser läggs på säkerhetsåtgärder för att möjliggöra genomförandet av idrottsevents, konserter och manifestationer. Det är obegripligt och förfärande att akademisk frihet kan väga lättare än dessa.


Vi önskar föra en dialog med Södertörns högskola om vilka åtgärder som nu kan vidtas för att: utbilda medarbetare om gränsdragningar mellan Israelkritik och antisemitism, mota exkluderande och diskriminerande politisk aktivism i grind och skydda den akademiska friheten genom att välkomna studenter, forskare och lärare oavsett nationalitet och etnicitet.


----------


Svar från Södertörns högskolas rektor, Gustav Amberg, skickat 13 maj 2024: "Tack för ert öppna brev. Jag förstår att ni reagerar på uppgiften att Södertörns högskola skulle ha ställt in ett besök av en israelisk gästföreläsare. Detta stämmer dock inte. Vi hade vidtagit ett antal åtgärder som enligt vår bedömning skulle garantera fysisk säkerhet och trygghet, och för högskolans del fanns inga hinder för att genomföra seminariet. Att gästföreläsaren ändå valde att ställa in sin medverkan är mycket olyckligt, men stod tyvärr utanför vår makt att påverka.


Vi tar tacksamt emot er önskan om dialog och bjuder gärna in till ett inledande möte där vi får möjlighet att diskutera hur vi skyddar den akademiska friheten. Det är min övertygelse att vi har en gemensam syn på hur viktig akademisk frihet är i dessa svåra tider.


Med vänlig hälsning

Gustav"

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page